Back
Home
KK音標子音有二十四個。播放上一個到下一個單字的聲音時,不用按停止,程式會自動停止上一個單字的播放。
音標播放三遍 / 音標和例字重複播放
01. [ p ] = pet [pɛt] 寵物
發音類似注音符號「ㄆ」,是無聲子音
02. [ b ] = bad [bæd] 壞的
發音類似注音符號「ㄅ」,是有聲子音
03. [ t ] = ten [tɛn] 十
發音類似注音符號「ㄊ」,是無聲子音
04. [ d ] = desk [dɛsk] 書桌
發音類似注音符號「ㄉ」,是有聲子音
05. [ k ] = key [ki] 鑰匙
發音類似注音符號「ㄎ」,是無聲子音
06. [ g ] = good [gʊd] 好的
發音類似注音符號「ㄍ」,是有聲子音
07. [ f ] = food [fud] 食物
發音類似注音符號「ㄈㄨ」,是無聲子音,聲帶不振動
08. [ v ] = vest [vɛst] 花瓶
無類似注音符號音,用 [f] 的位置發音發成有聲,是有聲子音
09. [ θ ] = thank [θæŋk] 謝謝
發音類似注音符號「ㄙ」,用上下齒輕碰舌頭發音,是無聲子音
10. [ ð ] = this [ðɪs] 這;這個
發音類似注音符號「ㄖ」,不捲舌,用上下齒輕碰舌頭發音,是有聲子音
11. [ s ] = seat [sit] 坐位
發音類似注音符號「ㄙ」,是無聲子音,聲帶不振動
12. [ z ] = zoo [zu] 動物園
無類似注音符號音,用 [s] 的位置發音,發成有聲,是有聲子音
13. [ ʃ ] = short [ʃɔrt] 矮的;短的
發音類似注音符號「ㄒㄩ」,是無聲子音
14. [ ʒ ] = garage [gəˋrɑʒ] 車庫
無類似音,用 [ʃ] 的位置發音,發成有聲,是有聲子音
15. [ tʃ ] = chair [tʃɛr] 椅子
母音前,與母音拼音,發音類似「區 + ㄜ」,是無聲子音 / 不與母音拼音時,或字尾時,發音類似「ㄑㄩ」
16. [ dʒ ] = joke [dʒok] 笑話
母音前,與母音拼音,發音類似「居 + ㄜ」,是有聲子音 / 不與母音拼音時,或字尾時,發音類似「ㄐㄩ」
17. [ l ] = leg [lɛg] 腳
母音前,與母音拼音,發音類似「「ㄌㄜ」」,是有聲子音 / 不與母音拼音或在字尾時,發音類似「ㄡ」
18. [ r ] = red [rɛd] 紅色
母音前,與母音拼音,發音類似「ㄖㄨㄜ」,是有聲子音 / 不與母音拼音或在字尾時,發音類似「ㄦ」
19. [ m ] = mom [mɑm] 媽媽
母音前,與母音拼音,發音類似注音符號「ㄇ」,有無聲子音 / 不與母音拼音時,或在字尾時,發音類似「嗯」,緊閉雙唇
20. [ n ] = noon [nun] 正午
母音前,與母音拼音,發音類似「ㄋ」,是有聲子音 / 不與母音拼音時,或在字尾時,發音類似「嗯」,舌尖輕抵上齒齦
21. [ ŋ ] = sing [sɪŋ] 唱歌
發音類似「ㄥ」,在鼻腔的共鳴位置比 [n] 高,是有聲子音
22. [ j ] = yes [jɛs] 是的
發音類似注音符號「一ㄜ」,是有聲子音
23. [ w ] = we [wi] 我們
發音類似注音符號「ㄨㄛ」,是有聲子音
24. [ h ] = hat [hæt] 帽子
發音類似注音符號「ㄏ」,是無聲子音
GotoABC 吉娜英格 All Rights Reserved